Competentie-ontwikkelend leren

a. Brede persoonlijkheidsontwikkeling

Om in onze steeds complexer wordende samenleving te kunnen functioneren, moeten leerlingen naast intellectueel en communicatief vaardig ook emotioneel- en sociaalvaardig worden. Empathie en kunnen samenwerken zijn immers belangrijke vaardigheden die iedereen nodig heeft om succesvol te zijn. In onze school staat dan ook een brede persoonlijkheidsontwikkeling centraal.

b. Accent zowel op intellect als op creativiteit

Voor de middag ligt het accent vooral op een creatieve benadering van de meer intellectuele vakken zoals rekenen, taal, spelling, schrijven, lezen, Frans en WO. De leerstof wordt waar mogelijk in blokken gegeven om versnippering in de leerstof tegen te gaan.
Voor rekenen, Frans, spelling en WO gebruiken we methodes, die de leerlingen individueel en/of voor een deel in groep doorwerken, begeleid naar gelang individuele noden, met de nodige aanpassingen en uitbreidingen. Deze methodes zijn tools om de leerplandoelen te realiseren en een verticale opbouw te garanderen doorheen de verschillende klassen.
Het leerproces van het kind staat echter steeds centraal en het gebruik van deze methodes wordt steeds aangepast aan de individuele noden van de kinderen.

Na de middag komen de sportvakken en de artistieke vakken aan bod, zoals LO, muzische vorming, beeldende kunst, dans, toneel en expressie, circus, koor, workshops en ervaringsgerichte (leer) uitstappen, …
In de kleuter- en lagere school krijgen de kinderen van al deze vakken een basisaanbod, zodat ze zich na de schooluren of in het middelbaar kunnen specialiseren in de vakken die hen het meeste aanspreken.

c. Zinvolle leerstof aangepast aan de tijd

In de 20e eeuw was het doel van onderwijs voornamelijk kinderen kennis bij te brengen. In de 21e eeuw komen er een groot aantal vaardigheden bij die kinderen nodig hebben om in onze steeds complexer wordende maatschappij te kunnen functioneren. Bepaalde basiskennis is nog steeds belangrijk om kinderen mee te geven, maar de leerstof moet wel zinvol zijn en aangepast aan de tijd waarin we leven, waar kennis alomtegenwoordig is via internet.